Pirkinių krepšelis

Pagalba ir info +370 699 49021

Naršydami sutinkate su mūsų „sausainėlių” politika.

Taisyklės

UAB “Aromatum Cosmetic”, įmonės kodas 300607754, PVM mokėtojo kodas LT 100002688319,
K. Būgos g. 21-1, LT 44327 Kaunas, įregistruota LR juridinių asmenų registre Nr. 111367,
tel./fax.: +370 37 221410; +370 699 49021, el.p.:  [email protected],   https://aromaterapija.lt/shop,
a/s LT70 7044 0600 0573 6970, AB SEB bankas, BIC CBVI LT 2X
 
Prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje   www.aromaterapija.lt 
 
SĄLYGOS – TAISYKLĖS
 
Gerbiami Pirkėjai, norėdami užtikrinti Jūsų ir mūsų teisių apsaugą, prašome prieš užsisakant prekes, įdėmiai susipažinti su prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje www.aromaterapija.lt  TAISYKLĖMIS.  Nurodytos TAISYKLĖS yra juridinis dokumentas, kurio pagrindu sprendžiami galimi ginčai ar nesusipratimai galėję atsirasti tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
 
Dėmesio. Jeigu Pirkėjas nesutinka su žemiau pateiktomis prekių pirkimo – pardavimo  Parduotuvėje TAISYKLĖMIS, Jis negali naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 
 
1. Bendrosios nuostatos
 
1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), sudarytos tarp UAB “Aromatum Cosmetic” (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.aromaterpija.lt (toliau – Parduotuvė), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su Parduotuvės Taisyklėmis ir su jomis sutinku”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teisės, pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas bei jų pristatymo sąlygos, atsakomybė ir kitos su prekių pirkimu-pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.
 
1.2. Pirkėjas, kiekvieną kartą patvirtindamas pirkimą ir atlikdamas pirkimo žingsnį “Užsakymas”, tuom pareiškia ne tik apie išsirinktų prekių užsakymą, bet ir tai, kad yra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis ir su jų nuostatomis pilnai sutikęs. Pirkėjui nesuteikiama galimybė vykdyti užsakymo, jei Jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaręs.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.  Pardavėjo daromi pakeitimai yra siejami su galiojančiais teisės aktų reikalavimais ir neprieštarauja sveikos nuovokos principams. Apie tokius pakeitimus Pirkėjas nebus informuotas papildomai, todėl rekomenduojama Pirkėjui nuolat peržiūrėti šias Taisykles. Atnaujintos Taisyklės įsigalioja nuo jų pateikimo Parduotuvėje dienos. Pirkėjo užsakymai, pateikti iki Taisyklių pakeitimo, įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojusias Taisykles.
 
1.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 
1.5. Prekyba Parduotuvėje yra galima ir su atskiromis užsienio šalimis.
 
1.6. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Pirkėjo teises arba panaikinti registraciją, jeigu Pirkėjas  nesilaiko Taisyklėse numatytų sąlygų.
 
1.7. Pirkti  Parduotuvėje turi teisę tik veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę 18 metų ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismine tvarka.
 
2. Pirkimo ir pardavimo Sutarties sudarymo momentas
 
2.1. Šalys sutaria, kad konkrečių prekių pirkimo ir pardavimo Sutartis yra laikoma sudaryta, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje www.aromaterpija.lt suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo bei pristatymo būdus ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir gauna iš Pardavėjo jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame yra patvirtinta, jog Pirkėjo užsakymas priimtas ir užsakytos prekės bus išsiųstos Jam. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti Parduotuvėje užsakytas bei pristatytas prekes ir sumokėti už jas bei jų pristatymą sutartą sumą, jei ji dar nebuvo sumokėta. Sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių atžvilgiu, kurios nurodytos Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą.
 
2.2.Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai TaisykliųJis privalo nepateikti užsakymo.  

2.3. Kiekviena Sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma UAB „Aromatum Cosmetic“ duomenų bazėje.
 
 
3. Registracija ir asmens duomenų apsauga
Bendra dalis.
UAB „Aromatum Cosmetic“  įsipareigoja saugoti ir gerbti Jūsų, kaip Pirkėjo privatumą ir saugą. Prašome nuodugniai susipažinti su šiuo saugumo ir privatumo užtikrinimo bei slapukų naudojimo dokumentu. Tai padės Jums suprasti, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis bei kaip juos naudosime.

Pirmą kartą lankantis mūsų interneto svetainėje mes paprašome Jūsų, kaip Pirkėjo patvirtinti, jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai šiame dokumente išdėstytomis sąlygomis.

Esant kokiems tai nors  klausimams, susijusiems su mūsų taikomomis asmens duomenų saugos, privatumo ir slapukų naudojimo  nuostatomis, rašykite mums el. pašto  [email protected]  adresu. 

Jūs neprivalote suteikti mums  asmeninio pobūdžio informacijos, tačiau jai nesant Jums gali nepavykti nuotoliniu būdu įsigyti mūsų aromaterapinės kosmetikos prekių bei paslaugų. Tuo atveju, Jūs galėsite pageidaujamus preparatus bei paslaugas įsigyti, tik atvykę pas mus adresu: K.Būgosg. 21-1, Kaunas.  Tačiau renkatės Jūs ir mes gerbiame Jūsų, kaip Pirkėjo pasirinkimą.

Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiame dokumente nurodytomis sąlygomis ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėtu intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti Jūsų, kaip Pirkėjo, kitų ir savo teises.

3.1. Pirkėjas – fizinis asmuo, norėdamas užsisakyti prekių Parduotuvėje, visų pirma privalo joje užsiregistruoti. Pirmosios registracijos metu Pirkėjas sutinka ir privalo pateikti asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir gyvenamosios vietos adresą ar kitą siuntos pristatymo adresą. Suvesdamas duomenis, Pirkėjas patvirtina, kad sutinka, jog šiuos duomenis Pardavėjas tvarkytų Sutarties vykdymo tikslais.

 

3.2. Pirkėjo duomenų perdavimui naudojama SSL technologija, kuri saugiai, bei tretiesiems asmenims neįskaitomu formatu pasiekia Pardavėją. Taip apsaugojamiPirkėjo duomenys nuo praradimo, neteisėto jų panaudojimo ir kt. Perduodami duomenys yra šifruojami Comodo SSL sertifikatu ir yra užšifruojami 1024 bitų ilgio raktu. 

3.3. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant pakoreguoti ar papildyti registracijos duomenis, kuriuos Jis pateikė Pardavėjui registruodamasis Parduotuvėje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Pardavėjas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Pirkėjui ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ar neišsamius registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė registracijos duomenų jiems pasikeitus. Jei Pirkėjas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Pardavėjui, tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja juos atlyginti Pardavėjui per jo nurodytą terminą.

 

3.4. Vėliau prisijungdamas Pirkėjas privalo įvesti registracijos vardą ir slaptažodį.Šiuos duomenis Pirkėjas saugo pats ir neperduoda jokiai kitai šaliai.

 

3.5. Pirkėjas patvirtindamas Taisykles, kuriose yra pateikta privatumo politika sutinka, jog  Jo nurodytu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, susiję su sutarties vykdymu.


3.6. Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

3.6.1.  Pirkėjo duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų, apskaitos paslaugų teikėjai, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, ir pan., konkretaus užsakymo įvykdymo tikslu pasitelkti partneriai (kurjerių tarnyba, mokėjimo administravimo paslaugų administravimo teikėjai ir pan.). 

3.6.2. Kiekvienu atveju Pardavėjas  duomenų tvarkytojui pateikia tik tiek Pirkėjo duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

3.6.3. Pardavėjo pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis tik pagal Pardavėjo nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Pardavėjo sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Pirkėjo duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su Pardavėju sudarytus rašytinius susitarimus.

3.6.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmeninių duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus atvejus, aptarus 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3 bei tais atvejais, kai to reikalauja kompetentingos Valstybės institucijos LR įstatymų numatytais atvejais.

3.6.5. Pirkėjui, mokant už įsigijamas prekes Parduotuvėje  bankiniu pavedimu, internetinės bankininkystės sistemos pagalba, Jo duomenų saugumą užtikrina banko serveris, į kurio sistemą Pirkėjas įveda slaptažodžius bei kitą informaciją, žinomą tik Pirkėjui.

3.7. Pirkėjas-fizinis asmuo turi teisę gauti informaciją kaip yra tvarkomi Jo asmens duomenys, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų arba nesutikti, kad būtų tvarkomi Jo asmens duomenys.

 

3.8. Pirkėjui nesutinkant, kad būtų tvarkomi aukščiau nurodyti Jo asmens duomenys, pirkimo-pardavimo Sutartis nėra sudaroma. Tai neriboja Pirkėjo teisės atvykti į Pardavėjo būstinę Kaune (žiūr. svetainėje skirsnį “Kontaktai”) ir įsigyti jam reikalingą prekę.

 

3.9. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka PirkėjuiPirkėjas, sužinojęs apie Jo prisijungimo duomenų atskleidimą, nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris, atsižvelgdamas į Pirkėjopranešimą, užblokuoja Pirkėjo prisijungimą. Dėl pakartotinio Pirkėjo registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

 

3.10. Parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

3.11. Parduotuvės personalas nei telefonu, nei elektroniniu paštu, nei jokiais kitais būdais neprašo Pirkėjo prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Pirkėjui galėtų būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala. Visa informacija apie skelbiamas akcijas ir kt. yra viešai pateikima Paduotuvės puslapiuose.

3.12. SLAPUKAI

3.12.1. Slapukas yra nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų, kaip Pirkėjo kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o Pardavėjas, atsakingas už šio slapuko diegimą, galėtų juos atkurti ir atnaujinti. Dėka jam interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereiks, kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose jų įvedinėti iš naujo. Slapukai yra naudojami UAB „Aromatum Cosmetic“ internetiniame puslapyje www.aromaterapija.lt.

3.12.2. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jūsų, kaip Pirkėjo tapatybei nustatyti. Slapukai nenaudojami jokiais kitais nei pirmiau aprašytieji tikslais.

3.12.3. Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnės informacijos pateikiama adresu www.aboutcookies.org. Galite ištrinti visus Jūsų, kaip Pirkėjo   kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.


3.13.  UAB „Aromatum Cosmetic” tvarkydama Pirkėjo  asmens  duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, taip pat Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) ir kitais teisės aktais.

3.14. Galiojimas ir pakeitimai. Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. 05 mėn. 18 d. Jai pasikeitus, jos atnaujintą versiją paskelbsime savo svetainėje [email protected].

4. Pirkėjo teisės
 
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 
4.2. Pirkėjo teisė atsisakyti Parduotuvėje sudarytos įvairiųprekių pirkimo ir pardavimo Sutarties su Pardavėjuįgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis” ir 2001m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” . Pirkėjas apie tai privalo pranešti Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.
Pirkėjas Sutarties atsisakyti negali užsiskęs ir gavęs kokybiškus parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus: LR ŪM įsakymo Nr. 217 aštuonioliktas punktas – „Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes: parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą -33.03-33.07)“.
 
4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė nebuvo sugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).
 
4.4. Pirkėjas turi teisę gauti papildomą informaciją apie prekę, jei prekėsaprašyme pateikta informacija Pirkėjo manymu Jam yra nepakankama. Tokiu atveju Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėjo atstovus internetinės svetainės puslapyje “Kontaktai” nurodytais telefonais. Pardavėjas už konsultacijas prekių pritaikymo,   naudojimo galimybes turi teisę pareikalauti papildomo užmokesčio.
 
4.5. Pirkėjas turi teisę atsispausdinti informaciją apie prekes bei jų pagrindines savybes, kurios yra pateikiamos Parduotuvėje, taip pat šias Taisykles. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas šia teise nepasinaudoja.
 
4.6. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 
5. Pirkėjo įsipareigojimai
 
5.1.  Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo teikiamomispaslaugomis, įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų jų interesų, laikytis visų Parduotuvės Taisyklėse nurodytų nuostatų bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 
5.2. Pirkėjas įsipareigoja tik labai gerai susipažinęs su prekės savybėmis ir panaudojimo galimybėmis, pateiktomis Parduotuvės aprašuose, ir tik nusprendęs, kad prekė tikrai Pirkėjui gali būti tinkama ir reikalinga, užsisakyti išsirinktą prekę. Pirkėjas, manydamas, kad Jam reikėtų daugiau informacijos apie išsirinktą prekę, konsultuojasi su Pardavėju svetainės puslapyje “Kontaktai” nurodytais telefonais. Pardavėjas už suteikiamas tokias konsultacijas turi teisę reikalauti papildomo užmokesčio.
 
5.3. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat atlikti kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant Sutartį) ir priimti užsakytas prekes, šių Taisyklių nustatyta tvarka.Už prekes Pirkėjas sumoka bankiniu pavedimu arba grynaisiais pinigais firmos būstinėje Kaune.
 
5.4. Pirkėjas privalo įvykdyti mokėjimo pavedimą į Pirkėjo banką ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo neatlikus ir nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo Sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo apie apmokėjimo už pasirinktas prekes įvykdymą.
 
5.5.  Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 
5.6. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis prekėmsiš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, tenka Pirkėjui. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, Jis privalo informuoti apie tai Pardavėją svetainės puslapyje “Kontaktai” nurodytais telefono ar el. pašto adresais.
 
5.7. Pirkėjas įsipareigoja prekespriimti (atsiimti) pats, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį galiojantį dokumentą. Jei to atlikti pats negalės, tai užsakymo atlikimo Parduotuvėje metu skiltyje “Pastabos” privalo nurodyti kito asmens, kuris priims (atsiims) prekes: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Kiti asmenys, kurie nebus nurodyti šioje skiltyje, prekiųnegalės priimti (atsiimti).  Prekes priimantis (atsiimantis) asmuo privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį galiojantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę).
 
5.8. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis Parduotuve.
 
5.9. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
 
 
6. Pardavėjo teisės
 
6.1. Pardavėjas turi teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, laikinai, neterminuotai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės www.aromaterpija.lt veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius galimai įmanomus tokiais veiksmais sukelti neigiamus padarinius Pirkėjui.
 
6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve  ir neatsako už jokius su tuo susijusius ir galimai įmanomus Pirkėjo nuostolius.
 
6.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas Parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
 
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti Jo užsakymą (nutraukti Sutartį):
 
6.4.1. Jei Pirkėjas, atlikęs Parduotuvėje veiksmą “Užsakyti” ir atsispausdinęs užsakymo duomenis, neatlieka išankstinio bankinio pavedimo (mokėjimo) už prekes per 2 (dvi) darbo dienas;
 
6.4.2. Jei pristačius prekę Pirkėjo nurodytu adresu, nebuvo kam jos priimti arba Pirkėjas neatvyko pasiimti prekės per šiose Taisyklėse nurodytą terminą t.y. – jei nusiūsta prekė Pirkėjui grįžo į Parduotuvę, dėl to, kad Pirkėjas prekės nepriimė (nepasiimė). Šiuo atveju skaitoma, kad Pardavėjas įvykdė visus įsipareigojimus Pirkėjui ir nelieka Pirkėjui skolingas.

6.5. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti Jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta šiuo klausimu susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.
 
6.6. Pardavėjas turi teisę pašalinti PirkėjąParduotuvės duomenų bazės, jei Pirkėjas 1 (vienerius) metus nesinaudojo Parduotuvės paslaugomis. Tai neriboja Pirkėjo teisės užsiregistruoti iš naujo.
 
7. Pardavėjo įsipareigojimai
 
7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas negali besąlygiškai garantuoti, kad Parduotuvė visą laiką veiks nenutrūkstamai ir, kad techninis duomenų perdavimas galės būti visiškai be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Parduotuvės techninio veikimo sutrikimais ir galimomis atsirasti duomenų perdavimo klaidomis.
 
7.2. Pardavėjas, remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymuose egzistuojančiomis nuostatomis, įsipareigoja visapusiškai gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje.
 
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui Jo užsakytą ir apmokėtą prekę pagal Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą ir sąlygas, nurodytas 10 (dešimtajame) Taisyklių punkte.
 
7.4. Pardavėjas, dėl objektyvių priežaščių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos ir apmokėtos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
 
7.5. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 
8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir jo terminai
 
8.1. Prekės, šios Sutarties prasme reiškia visas prekes, kurios yra skelbiamos Pardavėjo Parduotuvėje jų užsakymo patvirtinimo metu.
 
8.2. Prekiųkainos Parduotuvėje nurodomos litais (LTL), eurais (EUR), JAV doleriais (USD), DB svarais sterlingais (GBP) su PVM.
 
8.3. Pirkėjas Lietuvoje už užsakomas prekes ir prekių pateikimo Jam kaštus atsiskaito tik litais (LTL), tai nurodoma ir suformuotame jo užsakyme. Užsienio šalių Pirkėjas už užsakomas prekes ir prekių pateikimo Jam kaštus atsiskaito pasirinkta užsienio valiuta arba litais, tai nurodoma ir suformuotame užsakyme.
 
8.4. Į kiekvienos prekės kainą nėra įtrauktį prekės persiuntimo kaštai.
 
8.5. Pirkėjas už prekes atsiskaito vienu iš šių būdų:
 
8.5.1. Išankstiniu mokėjimu: banko pavedimu arba internetiniu pavedimu, naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema ir savarankiškai prie jos prisijungdamas.  Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą arba bet kuriuo metu savarankiškai prisijungia prie savo el. bankininkystės ir pagal išankstinės sąskaitos duomenis atsiskaito  už užsakytas prekes ir jų persiuntimą.  Atliekant mokestinį pavedimą būtina nurodyti prekės užsakymo numerį. Atsiskaitant iš užsienio, visus reikalingus kaštus už banko teikiamas paslaugas dengia Pirkėjas.
 
8.5.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais įsigyjant prekę atvykus į firmos būstinę Kaune metu (kur atvykti žr. svetainės puslapyje “Kontaktai”).
 
8.6. Pirkėjas privalo neilgesniame kaip 2 (dviejų) darbo dienų laikotarpyje nuo prekių pirkimo-pardavimo Sutarties sudarymo momento, apmokėti Pardavėjui už užsakytas prekesbei padengti numatytus jų persiuntimo kaštus. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje. Nuo to momento pradedamas skaičiuoti ir prekių pateikimo terminas.
 
8.7. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą  (surenka prekes į prekiųkrepšelį jų numatomam pateikimui Pirkėjui) tik po to, kai  Pirkėjas atlieka išankstinį apmokėjimą už prekes, išskyrus atvejį, kai pats Pirkėjas atvyksta į firmos būstinę Kaune ir atsiskaito  už prekes grynaisiais pinigais jų įsigijimo metu.
 
8.8. Pirkėjui neatsiėmus Prekių, Pirkėjas atlygina Pardavėjui visus su tuo susijusius, patirtus nuostolius.
 
8.9. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui,  keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje: prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas, prekių pateikimo Pirkėjui kaštus ir kitas sąlygas. Pirkėjo užsakymai, pateikti iki pakeitimų, įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojusias nuostatas.
 
8.10. Pardavėjas su Pirkėju susitaria, kad Parduotuvėje pateikta informacija apie Prekę yra skirta tik pirminiam susipažinimui su ja ir nebus laikoma vienintele išsamia ir teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti ir sumokėti už Prekę.
 
9. Prekių, kurių nėra sandėlyje užsakymas
 
9.1. Prekės,prie kurios aprašo Parduotuvėje  pažymėta “Skambinti”  Pardavėjas sandėlyje nelaiko. Pirkėjui tokia prekė gali būtipateikta tik pagal jo išankstinį užsakymą. Tokiu atveju Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėjo atstovus internetinės svetainės puslapyje “Kontaktai”  nurodytais telefonais.Pirkėjo aptarnavimo specialistai aptars su Juo galimą prekių gavimo laiką. Jeigu tas laikas tenkins Pirkėją, Jam bus parengta išankstinio apmokėjimo sąskaita.
 
9.2. Pirkėjas, gavęs išankstinio apmokėjimo sąskaitą, privalo 2 (dviejų) darbo dienų laikotarpyje sumokėti vienu iš 8.5. punkte nurodytų būdų  Pardavėjui 50% (penkiasdešimt procentų) sąskaitoje nurodytos sumos. Tik tada Pardavėjas įtrauks Pirkėjo užsakymą į formuojamą bendrą užsakymą Gamintojui.  Ši įmoka laikoma planuojamo prekės pirkimo garantu.
 
9.3. Atvykus užsakytai prekei į Parduotuvės sandėlį  Pirkėjas apie tai informuojamas nedelsiant. Po šio pranešimo Pirkėjas privalo apmokėti visą likusią sumą už prekę neilgesniame kaip 2 (dviejų) darbo dienų laikotarpyje. To Pirkėjui neatlikus,  Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti savo įsipareigojimų įgyvendinimą Pirkėjo užsakytos ir dalinai apmokėtos prekės atžvilgiu. Šiuo atveju prekės užsakymas anuliuojamas ir  Pirkėjo išankstinio mokėjimo metu sumokėta dalinė suma už prekę Pirkėjui negrąžinama.
 
 
10. Prekių pristatymas
 
10.1. Prekes Lietuvoje Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė arba prekes pasiima pats Pirkėjas savo sąskaita iš Pardavėjo nurodytos vietos.  Atskirais,  Pardavėjo aptartais atvejais,  prekės pateikiamos Pardavėjo sąskaita.
 
10.2.Tiksli prekės pateikimo Pirkėjui kaina priklauso nuo užsakytų prekių svorio, tūrio, matmenų ir gavimo vietos, todėl galutinė prekės persiuntimo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą.
 
10.3. Pirkėjas, užsakydamas prekę, privalo nurodyti prekės gavimo būdą:
 
10.3.1. Prekių pristatymas naudojantis DPD Lietuva teikiamomis kurjerių paslaugomis Lietuvoje;
 
10.3.2. Prekių pristatymas per AB “Lietuvos paštas” Lietuvoje ar užsienyje;
 
10.3.3. Prekių pristatymas naudojantis UAB “Kautra” autobusų siuntų skyriaus paslaugomis Lietuvoje;
 
10.3.4. Prekių atsiėmimas atvykstant į Pardavėjo būstinę Kaune adresu K.Būgos 21-1 (kur atvykti žr. svetainės puslapyje “Kontaktai”).
 
 
10.4. Jeigu Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą naudojantis DPD LIetuva teikiamomis kurjerių paslaugomis, tada:
 
10.4.1.  Prekės įteikiamos asmeniškai Pirkėjui jo nurodytu adresu atitinkamame Lietuvos mieste ar rajono centre per 2-3 darbo dienas darbo valandomis, po Pirkėjo  pilno atsiskaitymo Pardavėjui  už užsakytas prekes ir pristatymą. Prieš prekės pristatymą, kurjeris susiekia telefonu su Pirkėju  irpasitikslina pristatymo adresą bei sutaria abiems pusėms priimtiną prekės pristatymo laiką darbo dienomis ir darbo valandomi.
 
10.4.2. Miestai bei rajonų centrai, kuriuos aptarnauja DPD Lietuva kurjerių tarnyba:
Akmenė Joniškis Marijampolė Rokiškis Trakai
N.Akmenė
Jurbarkas Mažeikai Skuodas Ukmergė
Alytus
Kaišiadorys Kazlų Rūda Šakiai Utena
Anykščiai
Kaunas Pakruojis Šiauliai Varėna
Biržai
Kėdainiai Palanga  Šilalė Vievis
Birštonas
Kelmė Panevėžys Šilutė Vilkaviškis
Druskininkai
Klaipėda Pasvalys    Širvintos Vilnius
Elektrėnai
Kretinga Plungė Švenčionys Visaginas
Gargždai
Kupiškis Prienai Švenčionėliai Zarasai
Ignalina
Kuršėnai Radviliškis Tauragė
Jonava
Lazdijai Kalvarija  Telšiai

10.4.3. Siuntos pristatymo mokestis priklauso nuo prekių svorio (kainos nurodytos EUR
su PVM):
  
Siunta iki 2 kg   – 3,90 EUR;    
Siunta nuo 2 kg iki 5 kg   – 4,50 EUR;
Siunta nuo 5 kg iki 10 kg   – 6,10 EUR
10.4.4. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs kurjerinį prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, pasirūpinti, kad pristatymo vieta būtų laisvai prieinama (laiku pranešti apie visus laiptinės durų spynų kodus, pasirūpinti, kad kurjeris gautų leidimą praeiti pro kontrolės punktą ir t. t.). Pirkėjui netinkamai nurodžius pristatymo adresą ir kt. atsakomybė už netinkamą prekės pristatymą tenka Pirkėjui.
 
10.4.5.  Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti ar atsiimti iš kurjerio pats asmeniškai, pateikdamas asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Jei to atlikti pats negalės, tai užsakymo atlikimo Parduotuvėje metu skiltyje “Pastabos” privalo nurodyti kito asmens, kuris priims (atsiims) prekes: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Kiti asmenys, kurie nebus nurodyti šioje skiltyje, prekiųnegalės priimti (atsiimti).  Prekes priimantis (atsiimantis) asmuo privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį galiojantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę). Tuom preziumuojama, kad Pirkėjo nurodytu adresu esantis asmuo, pateikęs asmens tapatybę įrodantį dokumentą, sutinkantis priimti prekes, turėjo teisę jas priimti, jei apie tai iš anksto buvo informuotas Pardavėjas ir šiuo atveju Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. 
 
10.4.6.  Pirkėjui tenka atsakomybė, jei pristačius prekes jo nurodytu adresu, nėra kam priimti prekių. Tokiu atveju Pirkėjo pareiga sumokėti už pristatymą išlieka. Už pakartotinį pristatymą Pirkėjas privalo mokėti papildomai.
 
10.4.7. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas įgaliotas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Ne vėliau kaip prekių pristatymo dieną Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjo elektroninio pašto adresu patvirtinti, kad prekės yra gautos.
 
10.4.8. Prekių pristatymo ar gavimo metu Pirkėjas, arba jo nurodytas kitas asmuo, kuris yra įgaliotas priimti prekes, privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos būklę ir jos turinį. Pastebėjus siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas ar Jo įgaliotas asmuo privalo nepriimti siuntos ir tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Pirkėjui ar Jo įgaliotam asmeniui priėmus siuntą ir pasirašius perdavimo – priėmimo dokumentą be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo Sutarties sąlygas. 
 
10.5. Jeigu Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą naudojantis AB “Lietuvos paštas” paslaugomis Lietuvoje, tada:
 
10.5.1. Prekės, po Pirkėjo  pilno atsiskaitymo Pardavėjui  už užsakytas prekes bei jų persiuntimą, per 3-5 darbo dienas pasiekia nurodytą Pirkėjo pašto skyrių pagal Jo gyvenamąją vietą. Siuntinys yra registruojamas ir siunčiamas pirmenybiniu paštu.
 
10.5.2. Pirkėjas, gavęs AB “Lietuvos paštas” pašto skyriaus pagal Jo gyvenamąją vietą PAKVIETIMĄ atvykti atsiimti gautą siuntą, privalo 3 (trijų) darbo dienų laikotarptyje nuvykti į nurodytą pašto skyrių jo darbo laiku ir atsiimtisiuntą suprekėmis. Atsiimdamas siuntą Pirkėjas privalo pateikti pašto skyriaus darbuotojui (jai) asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
 
10.5.3. AB “Lietuvos paštas” pristato siuntas į visus jam priklausančius pašto skyrius, kuriuos turi Lietuvos teritorijoje.
 
10.5.4. Siuntos  pristatymo mokestis į atitinkamą pašto skyrių Lietuvoje priklauso nuo prekių svorio (kainos nurodytos EUR su PVM):
Siunta iki 1 kg   – 2,32EUR.    
      Siunta nuo 1 kg iki 2 kg   – 2,88 EUR;
10.5.5. Prekių atsiėmimo pašto skyriuje metu Pirkėjas, privalo kartu su pašto darbuotoju (ja) patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra pateikta tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad gautos siuntos pakuotė yra pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai atžymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Pirkėjui neatlikus šio veiksmo, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
 
10.5.6.Tais atvejais, kai atsiėmęs prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje prekių komplektacija nesutampa su pateiktu prekių užsakymu, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
 
10.5.7. Pirkėjui netinkamai nurodžius savo gyvenamosios vietos  adresą, atsakomybė už netinkamą prekės nusiuntimą  tenka Pirkėjui. Tokiu atveju Pirkėjo pareiga sumokėti už pristatymą išlieka.
 
10.6. Jeigu Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą naudojantis UAB “Kautra” autobusų siuntų skyriaus paslaugomis Lietuvoje, tada:
 
10.6.1. Prekės, po Pirkėjo  pilno atsiskaitymo Pardavėjui  už užsakytas prekes bei jų persiuntimą, per 1-2 dienas pasiekia nurodytą Pirkėjo autobusų siuntų skyriaus terminalą.
 
Pastaba: Autobusų siuntų skyrių terminalai visuose miestuose, kuriuose jie yra įsteigti, dirba visomis savaitės dienomis, t.y. be poilsio dienų. Detaliau su terminalų darbo laiku galite susipažinti svetainėje www.siuntosautobusais.lt.
 
10.6.2. Miestai bei rajonų centrai, kuriuose veikia autobusų siuntų terminalai:
N.Akmenė Kėdainiai Pasvalys    Šilalė Vilnius
Alytus
Klaipėda Prienai Šilutė Visaginas
Anykščiai
Marijampolė Raseiniai Tauragė Zarasai
Biržai
Mažeikai Rokiškis  Telšiai
Druskininkai
Molėtai Skuodas Ukmergė
Jonava
Palanga  Šakiai Utena
Kaunas Panevėžys Šiauliai Vilkaviškis

10.6.3. Siuntų gabenimo įkainiai Lietuvoje, naudojantis Prekių UAB “Kautra” pervažimo paslaugomis (kainos nurodytos EUR su PVM):
 
Miestas Sunta nuo Sunta nuo Miestas Sunta nuo Sunta nuu
                                                                       
1-5 kg., EUR 5-10 kg., EUR 1-5 kg., EUR 5-10 kg., EUR
N.Akmenė 4,50  5,00 Raseiniai 2,50 3,00
Alytus 2,50 3,00 Rokiškis 4,50 5,00
Anykščiai 4,10 5,00 Skuodas 4,50 5,00
Biržai 4,50 5,00 Šakiai 2,50 3,00
Druskininkai 4,10 5,00 Šiauliai 4,10 5,00
Jonava 2,50 3,00 Šilalė 4,10 5,00
Jurbarkas 2,50 3,00 Šilutė 4,50 5,00
Kėdainiai  2,50 3,00 Tauragė 4,10 5,00
Klaipėda 4,50 5,00 Telšiai 4,10 5,00
Marijampolė 2,50 3,00 Ukmergė 2,50 3,00
Mažeikai 4,50 5,00 Utena 4,10  5,00
Molėtai 4,10 5,00 Vilkaviškis 4,10 5,00
Palanga 4,50 5,00 Vilnius 4,10 5,00
Panevėžys 4,10 5,00 Visaginas 4,50 5,00
Pasvalys 4,10 5,00 Zarasai   4,50 5,00
Prienai 2,50 3,00 KAUNAS 2,60 ———–
10.6.4. Pardavėjas informuoja Pirkėją apie siuntos su užsakytomis prekėmis numatomą atvykimo laiką į Pirkėjo nurodyto autobusų siuntų skyriaus terminalą.
 
10.6.5. Pirkėjas, gavęs informaciją apie Prekės atvykimą, privalo 1 (vienos) kalendorinės dienos, įskaitant ir šventines dienas, laikotarpyje nuvykti į autobusų siuntų terminalą atsiimti atvykusią siuntą. Už kiekvieną kitą kalendorinę dieną, saugant siuntą autobusų siuntų terminale, vežėjas ima atitinkamą saugojimo mokėstį. Atsiimdamas siuntą Pirkėjas privalo pateikti autobusų siuntų terminalo  darbuotojui (jai)  asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
 
10.6.6. Kauno mieste UAB “Kautra” autobusų siuntų skyriaus kurjeris prekę įteikia asmeniškai Pirkėjui jo nurodytu adresu Kaune sekančią darbo dieną ir darbo valandomis, po Pirkėjo  pilno atsiskaitymo Pardavėjui  už užsakytas prekes ir pristatymą.  Prekės pristatymo įkainiai Kauno mieste (kaina nurodyta EUR su PVM):

Siunta iki 5 kg – 3,60EUR.

                                              
10.6.7. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs UAB “Kautra” autobusų siuntų skyriaus kurjerinį prekių pristatymą Kauno mieste Pirkėjo nurodytu adresu, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, pasirūpinti, kad pristatymo vieta būtų laisvai prieinama (laiku pranešti apie visus laiptinės durų spynų kodus, pasirūpinti, kad kurjeris gautų leidimą praeiti pro kontrolės punktą ir t. t.). Pirkėjui netinkamai nurodžius pristatymo adresą ir kt. atsakomybė už netinkamą prekės pristatymą tenka Pirkėjui.
 
10.6.8. Prekių atsiėmimo autobusų siuntų skyriaus terminale metu arba atvykus kurjeriui Kauno mieste Pirkėjas, privalo kartu su terminalo darbuotoju (ja) ar kurjeriu patikrinti siuntos būklę ir jos turinį. Pastebėjus siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas privalo nepriimti siuntos ir tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius perdavimo – priėmimo dokumentą be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo Sutarties sąlygas. 
 
10.6.9. Pirkėjui netinkamai nurodžius autobusų siuntų skyriaus terminalą Lietuvoje ar siuntos pristatymo vietos adresą Kauno mieste, atsakomybė už netinkamą prekės nusiuntimą (pristatymą) tenka Pirkėjui. Tokiu atveju Pirkėjo pareiga sumokėti už pristatymą išlieka.
 
10.7. Jeigu Pirkėjas pasirenka prekių atsiėmimą atvykstant į Pardavėjo būstinę Kaune adresu K.Būgos 21-1, tada:
 
10.7.1. Prekės, po Pirkėjo  pilno atsiskaitymo Pardavėjui  už užsakytas prekes, be jokių persiuntimo mokesčių, gali būti atiduotos Pirkėjui  atvykus į firmos būstinę Kaune adresu K.Būgos 21-1, darbo dienomis ir darbo valandomis. Firma dirba pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.30 val. iki 18.30 val. (kur atvykti žr. svetainės puslapyje “Kontaktai”).
 
10.7.2. Pirkėjas, atvykęs į firmos būstinę Kaune, gali už prekes atsiskaityti ir vietoje grynaisiais pinigais (atsiskaitymas kortele negalimas).
 
10.7.3.  Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui (jai) pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
 
10.7.4.  Prekių atsiėmimo Pardavėjo būstinėje Kaune metu Pirkėjas, privalo kartu su Pardavėjo atstovu patikrinti užsakytų prekių būklę ir komplektaciją. Pastebėjus užsakymo neatitikimus Pardavėjas juos privalo ištaisyti. Pirkėjui priėmus užsakymą ir  prieš išvykstant iš Pardavėjo būstinės Kaune, nepareiškus jokių pastabų, laikoma, kad perduotas užsakymas yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo Sutarties sąlygas. 
 
10.8.  Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepateikimą ar pavėluotą prekės pateikimą Pirkėjui, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
 
10.9. Taisyklių 10.4.1, 10.5.1, 10.6.1 punktuose nurodyti terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje tuo metu nėra reikiamų prekių, o prekių aprašymuose rodoma preliminari prekių atvykimo data arba kreipinys“Skambinti”. 
Pardavėjas, gavęs Pirkėjo užsakymą, kuriame Pirkėjas nurodo ir nesančias prekes sandėlyje, informuoja Pirkėją apie Jo užsakomų prekių nebuvimą ir aptaria galimą tų prekių atvykimo į sandėlį laikotarpį.
 
10.10. Pirkėjui Lietuvoje užsisakius  prekių už didesnę sumą negu 75,- EUR  prekių pristatymas nemokamas.
10.11. Prekes į kitas šalis Pirkėjo sąskaita pristato  AB “Lietuvos paštas”. Prekes pasiima pats Pirkėjas savo sąskaita, nuvykęs į kvietime dėl siuntos atsiėmimo nurodytą pašto skyrių. 
 
10.11.1. Prekės, po Pirkėjo  pilno atsiskaitymo Pardavėjui  už užsakytas prekes bei jų persiuntimą, per 10-14 darbo dienų pasiekia nurodytą Pirkėjo pašto skyrių pagal Jo gyvenamąją vietą. Siuntinys yra registruojamas ir siunčiamas pirmenybiniu paštu.
 
10.11.2. Pirkėjas, gavęs iš pašto skyriaus pagal Jo gyvenamąją vietą PAKVIETIMĄ atvykti atsiimti gautą siuntą, privalo 3 (trijų) dienų laikotarptyje nuvykti į nurodytą pašto skyrių jo darbo laiku ir atsiimtisiuntą suprekėmis. Atsiimdamas siuntą Pirkėjas privalo pateikti pašto skyriaus darbuotojui (jai) asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
 
10.11.3. Siuntos pristatymo mokestis į atitinkamą pašto skyrių Europos Sąjungos valstybėse priklauso nuo prekių svorio (kainos nurodytos EUR/LTL su PVM):
Siunta iki 1 kg – 10,00 EUR. Siunta nuo 1 kg iki 2 kg   – 15,00 EUR.

 

10.11.4. Siuntos pristatymo mokestis į atitinkamą pašto skyrių kitose ne Europos Sąjungos  valstybėse priklauso nuo prekių svorio:
 Siunta iki 1 kg – 17,00 EUR. Siunta nuo 1 kg iki 2 kg  – 26,00 EUR

                 

10.11.5. Atsiskaitant iš užsienio, visus reikalingus kaštus už banko teikiamas paslaugas dengia Pirkėjas.
 
10.11.5. Prekių atsiėmimo pašto skyriuje metu Pirkėjas, privalo kartu su pašto darbuotoju (ja) patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra pateikta tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad gautos siuntos pakuotė yra pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai atžymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Pirkėjui neatlikus šio veiksmo, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
 
10.11.6.Tais atvejais, kai atsiėmęs prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje prekių komplektacija nesutampa su pateiktu prekių užsakymu, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
 
10.11.7. Pirkėjui netinkamai nurodžius savo gyvenamosios vietos adresą, atsakomybė už netinkamą prekės nusiuntimą tenka Pirkėjui. Tokiu atveju Pirkėjo pareiga sumokėti už pristatymą išlieka.
 
 
11. Prekių autentiškumo garantija ir tinkamumo naudoti terminas
 
11.1.  Visos prekės, pateikiamos Parduotuvėje, yra autentiškos ir originalios.
 
11.2. Kiekvienos Pardavėjo pateikiamos prekės savybės ir tinkamumo naudotis terminas nurodomos prie jų esančiuose aprašymuose Parduotuvėje.
 
11.3.  Pardavėjas įsipareigoja prekes pateikti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 
 
12. Prekių grąžinimas
 
12.1. Pirkėjas negali  atsisakyti Sutarties bei grąžinti prekę užsisakęs ir gavęs kokybiškus parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus: LR ŪM 2001m. birželio 29 d.  įsakymo Nr. 217 aštuonioliktas punktas – „Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes: parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą -33.03-33.07)“.Norint išvengti bereikalingų nesusipratimų, Pirkėjas užsisakydamas prekę turi labai gerai susipažinti su prekės savybėmis ir panaudojimo galimybėmis, pateiktomis Parduotuvės aprašuose, ir tik nusprendęs, kad prekė tikrai Pirkėjui gali būti tinkama ir reikalinga, užsisakyti išsirinktą prekę.
 
12.2. Kitų prekių, užsakytų ir įsigytų  Parduotuvėje, atžvilgiu,  Pirkėjas gali atsisakyti pirkimo ir pardavimo Sutarties su Pardavėjuarba grąžinti prekęvadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis” ir 2001m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” . Pirkėjas apie tai privalo pranešti Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.
 
12.2.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju ir grąžinti prekę tik tuo atveju, jei prekė nebuvo sugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).
 
12.2.2. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats į Pardavėjo būstinę Kaune, darbo dienomis nuo 9.30 iki 18.30 valandos, arba atsiųsti naudodamasis savo pasirinkto  kurjerio paslaugomis. Kokybiškos prekės grąžinimo kaštus dengia pats Pirkėjas.Kai grąžinama gauta ne ta prekė ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokią prekę savais kaštais ir ją pakeisti kokybiška preke arba grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus už prekę. Pinigai gali būti grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai prekė grįžta į Pardavėjo sandėlį.
 
13. Atsakomybė
 
13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 
13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuve.
 
13.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Pardavėjas laikys, kad bet kuris asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, yra Pirkėjas.

13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 
13.5. Jei www.aromaterapija.lt   Parduotuvėje yra nuorodos į kitų juridinių ar fizinių asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.
 
13.6. Pirkėjas ir Pardavėjas atlygina vienas kitam tik tiesioginius nuostolius. Pardavėjo  atsakomybė Pirkėjui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Pirkėjas sumokėjo už paskutinę įsigytą prekę Parduotuvėje.
 
14. Intelektinė nuosavybė.
 
14.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje pateiktą medžiagą yra Pardavėjo saugoma nuosavybė. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.
 
14.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos teisėtai naudoja.
 
15. Apsikeitimas informacija
 
15.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Esant reikalui, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju ir jo nurodytu telefonu.
 
15.2. Pardavėjas neatsako už internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Pirkėjas galėjo negauti informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Pirkėjui kopijos buvimas Pardavėjo serveryje, yra tinkamas įrodymas apie informacijos Pirkėjui išsiuntimą.
 
15.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo  internetinės svetainės puslapyje “Kontaktai” nurodytu faksu ar el. pašto adresais arba pateikia telefonu.
 
16. Baigiamosios nuostatos
 
16.1. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 
16.2.Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo Sutarties įgyvendinimo tvarką ir kt.), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

16.3. Visi nesutarimai, kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl šių Taisyklių ar jas naudojant sudarytų Sutarčių  vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 
 
Natūrali produkcija

Puikios prekės

Nemokamas pristatymas

Užsakymams Lietuvoje virš €75

Saugus atsiskaitymas

Visa / Mastercard / Paysera

Kokybiškas aptarnavimas

Jūsų nuomonė mums svarbiausia

Aromatum Cosmetic